Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper

Diensten

Scheren van Hagen

 • Voor wie?
 • Prijzen
 • Chauffeurs
 • Vergoedingen
 • Beheerovereenkomsten

Voor wie?
U heeft een landschappelijke haag of heg (> 100 m) en de tijd ontbreekt u om die te scheren?

Geen nood, vzw ’t Boerenlandschap staat voor u klaar!

Met een armmaaier met houtrotor of zaagbladen bevestigd op een tractor, komt één van onze chauffeurs het onderhoud bij u uitvoeren.

Hierbij kan u rekenen op een proper en deskundig onderhoud van uw haag of heg.

U doet uw aanvraag bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be) of via onderstaande link.

VUL HIER JE AANVRAAG IN.

Scheren van Hagen

Prijs scheren van hagen: alle informatie verkrijgbaar bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be).
Niet-leden betalen éénmalig lidmaatschap van € 11 (excl. BTW). Het lidgeld wordt in rekening gebracht bij de eerste facturatie.

Contactgegevens chauffeurs:

Verdonck Luc: 0495 10 77 46

Vandermeersch David: 0473 92 33 85

Lebbe Patrick: 0476 34 26 04

 

Vergoeding voor het onderhoud van hagen en heggen:

Bent u land- of tuinbouwer?

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij helpen u graag verder. Neem voor alle informatie contact op met Katrien Neudt voor de regio Hooglede, Houthulst, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Staden, Vleteren, Zonnebeke op het nummer 0498 53 70 11, met Jeroen Algoet voor de regio Alveringem, Heuvelland, Poperinge op het nummer 0496 57 64 89 en met Dieter Coelembier voor de regio Diksmuide, Veurne op het nummer 0499 99 43 37. U kunt hen ook bereiken via mail: naam.voornaam@vlm.be.

Contactgegevens bedrijfsplanners andere regio’s:
VLM Beheerovereenkomsten

Bent u bewoner van het landelijk gebied?

In sommige gemeenten wordt een toelage verleend voor het onderhoud van kleine landschapselementen aan iedereen die op het platteland woont en instaat voor het beheer van zijn/haar inheems groen. Voor alle info kunt u zich richten tot de milieudienst van uw gemeente.

Heeft u een beheerovereenkomst?

Hou u dan goed aan de periode waarin het toegelaten wordt om de haag of de heg te laten scheren! Lees uw overeenkomst met de VLM hiervoor na en meld dit duidelijk aan de chauffeurs of het secretariaat bij aanvraag tot scheren.

’t Boerenlandschap vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de haag geschoren wordt binnen de niet toegelaten periode en u hierdoor uw vergoedingen verliest.

Algemene voorwaarden beheerovereenkomst onderhoud kleine landschapselementen.

Boerderijcomposteren

 • Wat?
 • Waarom?
 • Voor wie?
Eén van de meest geschikte methoden om organische restproducten om te vormen tot een hoogwaardige bodemverbeteraar is het aëroobe composteringsproces. Boerderijcomposteren maakt gebruik van dit systeem. Hierbij wordt immers allerhande uitgangsmateriaal aangewend, diversiteit is zelfs troef. Hoe meer verschillende soorten uitgangsmateriaal er worden verwerkt in de composthoop, hoe groter de diversiteit van het bodemleven wordt. Essentieel voor het opzetten van iedere composthoop is het aanwenden van een percentage bruin materiaal (45%) (stro, houtsnippers…).
Door boerderijcompost te gebruiken op de akkers verbeter je de vruchtbaarheid van de bodem. Organische stof wordt opgebouwd, het bodemleven wordt rijker, van voeding voorzien en nutriënten worden gebonden. Verder kan boerderijcompost ook erosie beperken door het waterbergend vermogen van de bodem te verhogen. Deze positieve effecten op de bodem hebben een rechtstreekse invloed op de groei van de gewassen. Door de verhoging van de biodiversiteit bouwt zich bovendien een ziektewerend vermogen van de bodem op.

Tenslotte heeft boerderijcompost ook een effect op de aanwezige kringlopen op het landbouwbedrijf. Door restproducten van je bedrijf, zoals preiafval, tomatenloof, wortelresten van witloof, stalmest, houtig materiaal… te verwerken, sluit je de kringlopen en beperk je verliezen. Naast het aanwenden van bedrijfseigen restmateriaal, zou het ook mogelijk moeten zijn om het snoeiafval, afkomstig van het scheren van hagen door de vzw hierbij op een duurzame manier te verwerken.

Ook ander materiaal uit het landschapsbeheer kan een welkome aanvulling vormen voor de bedrijfseigen afvalstoffen (bv. rietmaaisel, houtsnippers…).
Elke land- of tuinbouwer die bedrijfseigen restmateriaal wenst om te zetten tot een humusrijke compost kan gebruik maken van de compostkeerder. Hiervoor dien je tijdig te reserveren bij het secretariaat (zie contact).

Machineverhuur

 • Schijveneg
 • Houtsplijtmachine
 • Draadmachine
 • Gebruikersvoorwaarden

Voor niet-kerende bodembewerking op erosiegevoelige percelen (paarse en rode percelen).

De schijveneg is ook breder inzetbaar. Ze is geschikt voor grond met veel gewasresten, zoals korrelmaïs, maïskolvenschroot, graszaadstoppel en ook om groenbemesters onder te werken.

Reserveren kan bij de machineverantwoordelijke Paul Merlevede GSM 0477 37 10 33 of bij het secretariaat.

Afhaalplaats: Westouter, Schomminkelstraat 26

Prijs voor het huren van de schijveneg: alle informatie verkrijgbaar bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be).
Niet-leden betalen éénmalig lidmaatschap van € 11 (excl. BTW). Het lidgeld wordt in rekening gebracht bij de eerste facturatie.
VUL HIER JE AANVRAAG IN.

Voor het snel en moeiteloos splijten van houtblokken

 • met dieselmotor
 • gemonteerd op aanhangwagen – vlot transporteerbaar
 • eenvoudige bediening
 • werkt verticaal
 • duwkracht 15 ton
 • kloofcapaciteit – Ø max. 50 cm
 • Maximale klooflengte: 100 cm
 • Reserveren kan bij de machineverantwoordelijke Lander Fonteyne GSM 0494 87 81 25 of bij het secretariaat.
 • Afhaalplaats: Westouter, Boeschepestraat 4

Prijs voor het huren van de houtsplijtmachine: alle informatie verkrijgbaar bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be).
Niet-leden betalen éénmalig lidmaatschap van € 11 (excl. BTW). Het lidgeld wordt in rekening gebracht bij de eerste facturatie. 
VUL HIER JE AANVRAAG IN.

TIP: laat brandhout minstens een jaar drogen nadat het gekapt is. Hoe droger het hout, hoe hoger het rendement, hoe schoner de rook en hoe minder roetaanslag.

Voor wie?
Iedereen die last heeft van wildschade door konijnen en hazen in zijn gewassen, kan gebruik maken van de draadmachine. Deze machine, van Engelse makelij is vlot transporteerbaar op een aanhangwagen en kan gebruikt worden voor het afwikkelen en terug oprollen van verschillende types draad: kippengaas, ursusdraad, prikkeldraad…. U gebruikt hiervoor uw eigen tractor en bedient de machine zelf. De maximale hoogte van de af te wikkelen draad bedraagt 1 m 30.

Deze machine is eveneens geschikt om uw weide of tuin af te spannen.

Prijs voor het huren van de draadmachine: alle informatie verkrijgbaar bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be).
Niet-leden betalen éénmalig lidmaatschap van € 11 (excl. BTW). Het lidgeld wordt in rekening gebracht bij de eerste facturatie.

Hoe reserveren
Om de draadmachine te huren, dient een reservatie te gebeuren bij de machineverantwoordelijke Rik Delhaye 0492 56 17 74 of via onderstaande link:
VUL HIER JE AANVRAAG IN.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verhuur van machines door vzw ’t Boerenlandschap.

De gebruiker is gewezen op deze voorwaarden bij afhaling van de machine

Eigendomsvoorbehoud

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat het gehuurde materiaal de exclusieve eigendom blijft van de verhuurder en dat op straf van een onmiddellijke contractbreuk.

De gebruiker verbindt zich alle nodige maatregelen te treffen om het eigendomsrecht van de verhuurder onvoorwaardelijk te beschermen ten opzichte van alle derden die aanspraak zouden maken op het gehuurde materiaal.

De gebruiker verbindt zich namelijk aan de verhuurder onmiddellijk gelijk welke rechtsaanspraak bekend te maken, zo geldig of ongeldig, van een derde op het betreffende materiaal, bij aangetekend schrijven

Overeenkomst/tijdsduur

Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde duur.

Het gebruikte materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht bij de machineverantwoordelijke.

Betaling

De huur is steeds contant betaalbaar zonder korting na ontvangst van de factuur. Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande opeising een interest opbrengen van 12% vanaf de factuurdatum tot de werkelijke dag van betaling. In geval van niet betaling van de huur op de vervaldag wordt het bedrag ervan ambtshalve met 10% vermeerderd, met een minimum van € 100, ten titel van conventionele schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, zoals bijkomende administratie en andere kosten.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich het huurgeld te betalen tegen de prijs en op de data hierboven vastgesteld en het materiaal zorgzaam te gebruiken ‘als een goede huisvader’.

Het verhuurde materiaal wordt verondersteld geleverd te zijn in perfecte mechanische staat en klaar om in gebruik gesteld te worden. De gebruiker verbindt zich om op zijn kosten het materiaal in deze staat te houden en het op het einde van de huur in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) terug te bezorgen aan de verhuurder.

Reinigen is ten laste van de gebruiker.

De gebruiker dient zelf het materiaal af te halen en op gebreken te controleren.

De gebruiker die beweert een constructie- of een materiefout aan het gehuurde materiaal te hebben gevonden, moet er onmiddellijk de verhuurder schriftelijk van verwittigen, ten einde de verhuurder toe te laten de nodige vaststellingen te doen.

De reparatiekosten veroorzaakt door het onoordeelkundig gebruik van de machine, zijn ten laste van de gebruiker.

De gebruiker is aansprakelijk voor elke beschadiging of verlies, ook wanneer dit veroorzaakt zou zijn door omstandigheden die in zijne hoofde als overmacht zouden kunnen beschouwd worden (zoals storm, diefstal, …).In geval van verlies, diefstal of schade aan het materiaal, dient de gebruiker dit te vergoeden in overeenstemming met de opgegeven effectieve waarde van het materiaal.

De gebruiker ontzegt zich alle recht van overdracht van het verhuurde materiaal en ontzegt zichzelf het recht tot onderverhuring

Aansprakelijkheid

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.

Vzw ’t Boerenlandschap is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde materiaal. Vzw ’t Boerenlandschap is niet aansprakelijk voor enige schade verband houdende met of veroorzaakt door overmacht.

Verzekering

Alle verzekerbare risico’s dienen vanaf het moment van afgifte van het materiaal uit het depot aan de gebruiker door de gebruiker verzekerd te zijn, bij een solide maatschappij. Deze risico’s betreffen in ieder geval brandschade, cascoschade, schade door diefstal, verduistering en/of vermissing, schade aan goederen en/of personen, transportschade, schade door overmacht. De gebruiker verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen ongevallen, veroorzaakt door de gehuurde machine en waarbij schade aan derden worden toegebracht.

Einde van de overeenkomst

De gebruiker machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de gebruikersovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien :

de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, de gebruiker surseance van betaling aanvraagt, de gebruiker liquideert,

niet, niet tijdige en/of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door de gebruiker.

Betwistingen

Alle geschillen, van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavige overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

Randenbeheer

 • Randenbeheer

U kan beroep doen op ’t Boerenlandschap voor het beheer van de dreven en randen van uw perceel, voor het beheer van de teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen. Onze chauffeur komt langs met een verstekklepelmaaier.

U doet uw aanvraag bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be) .

Prijs randenbeheer: alle informatie verkrijgbaar bij het secretariaat 057 23 08 59 (info@boerenlandschap.be).
Niet-leden betalen éénmalig lidmaatschap van € 11 (excl. BTW). Het lidgeld wordt in rekening gebracht bij de eerste facturatie.